Jautājumi

Ieguldījumi un saistītie riski

Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai ieguldītāji TWINO platformā būtu labi informēti par ieguldījumiem, ko viņi var veikt, un riskiem, kas ar tiem saistīti, līdz ar to spētu pieņemt pārliecinošus lēmumus, un gūtu vislabāko no savas pieredzes TWINO platformā. Lai gan zemāk esošajā aprakstā ir uzsvērts piedāvāto ieguldījumu raksturs un riski, mēs aicinām Jūs rūpīgi apsvērt, vai šādi ieguldījumi ir piemēroti Jūsu zināšanām un pieredzei finanšu tirgū, finansiālajam stāvoklim, un ieguldījumu mērķiem.

Pieejamie ieguldījumu veidi

Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri

Vērtspapīrus veido, apvienojot 10 vai vairāk aizdevumus vienā aizdevumu kopumā. Pamatā esošajiem aizdevumiem vienā kopumā var būt dažādi izsniegšanas datumi, termiņi un nominālvērtības, tomēr tiem vienmēr būs līdzīgas pazīmes, piemēram, aizdevuma veids (t.i., patēriņa kredīts), procentu likme un garantijas veids. Izmantojot šo ieguldījumu modeli, ieguldījums tiek proporcionāli sadalīts starp visiem portfeļa aizdevumiem, finansējot visu aizdevumu kopumu vai tā daļu.

Loan pools flow

Prasījums pret aizņēmēju

Izmantojot šo ieguldījumu modeli, investori var ieguldīt katrā aizdevumā atsevišķi, finansējot visu aizdevumu vai tā daļu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka prasījumi pret aizņēmēju neietilpst finanšu instrumentu kategorijā, līdz ar to nav pakļauti ieguldītāju aizsardzības mehānismiem.

Assignment flow

Apsveriet riskus, pirms izlemjat ieguldīt

Ieguldījumi finanšu instrumentos vienmēr ir saistīti ar risku. Pirms pieņemt lēmumu, ieguldītājiem rūpīgi jāizvērtē riski, kas saistīti ar zemāk aprakstītajiem vērtspapīriem un citu informāciju, kas ietverta konkrētā aizdevuma izsniedzēja Pamatprospektā. Lai gan TWINO cenšas veikt vislabāko iespējamo riska pārvaldību, ieguldītājiem jāapzinās, ka šo risku ietekmē viņu ieguldījumu vērtība var samazināties, un ieguldītāji var zaudēt (daļu) sava ieguldījuma.

Ieguldītājiem cita starpā jāņem vērā riski, kas saistīti ar ieguldījumiem vērtspapīros un to tirdzniecību:

Ar ieguldīšanu saistītie riski

Vērtspapīru atmaksas risks

Vērtspapīrus nodrošina pamatā esošais aizdevumu portfelis. Papildus tam vērtspapīri ar atpirkuma garantiju vai maksājumu garantiju nodrošina ieguldītāju aizsardzības mehānismu, lai novērstu kapitāla zudumu, ja aizņēmējs nespēj veikt aizdevuma atmaksu. Ieguldot vērtspapīros, kas nepiedāvā garantijas, ieguldītājs ir pakļauts kredītsaistību neizpildes riskam, kā rezultātā var pilnībā vai daļēji zaudēt ieguldīto pamatsummu. Ja aizdevuma izsniedzējs kļūst maksātnespējīgs, ieguldītājiem ir tiesības saņemt maksājumu par nenomaksāto vērtspapīru pamatsummu un procentiem, kas uzkrāti par vērtspapīriem saskaņā ar attiecīgajiem likumiem, kas reglamentē maksātnespējas procesu.

Likviditātes risks

TWINO negarantē vērtspapīru minimālo likviditāti pirms sākotnēji noteiktā termiņa beigām. Investoriem jāņem vērā, ka var rasties grūtības pārdot vērtspapīrus otrreizējā tirgū, kas var novest pie pārdošanas ar atlaidi, lai likvidētu līdzekļus. Atlaides un uzcenojuma apmērs ir ierobežots līdz ne vairāk kā 20% nominālvērtības izmaiņām.

Cenas risks

Vērtspapīriem tiek atmaksāta to nominālvērtība, tomēr vērtspapīra patiesā vērtība var būtiski atšķirties no tā nominālvērtības, jo vērtspapīra cena otrreizējā tirgū var svārstīties 20% robežās no tā nominālvērtības.

Nodokļu risks

Nodokļu likmes un nodokļu maksāšanas kārtība, kas piemērojama vērtspapīru iegādes brīdī nodokļu rezidentiem, Latvijas nerezidentiem un citu valstu rezidentiem var mainīties. TWINO nekompensē nodokļu pieaugumu investoriem.

Aizdevumu izsniedzēja risks

Galvenie riska faktori, kas ietekmē Aizdevumu izsniedzēju, ir saistīti ar makroekonomisko risku, tirgus risku, kredītrisku un operacionālo risku, tostarp juridisko un informācijas tehnoloģiju risku. Vairāki riska faktori īpaši jāņem vērā saistībā ar katra Aizdevumu izsniedzēja uzņēmējdarbību un nozari, kas sīkāk aprakstīti katrā konkrētajā Pamatprospektā.

Valūtas risks

Ieguldījumi ar Valūtas piesaistes funkciju ir saistīti ar valūtas risku un ļauj veikt ieguldījumus aizdevumos, kas piesaistīti aizdevumu izsniegšanas valsts vietējai valūtai. Tā rezultātā klienti tiek pakļauti valūtas kursa svārstībām, un jebkura ārvalstu valūtas riska pārvaldīšanas nespēja var būtiski negatīvi ietekmēt ieguldījumu.

Ģeogrāfiskais un regulatīvais risks

Aizdevumu izsniedzēja darbību regulē dažādas patērētāju tiesību aizsardzības, finanšu pakalpojumu un citas valsts iestādes, tostarp, bet ne tikai, tiesību akti un noteikumi, kas attiecas uz maksājumu pakalpojumu sniegšanu, patērētāju kreditēšanu un patērētāju tiesību aizsardzību, parādu piedziņu un personas datu apstrādi. Ja netiek ievēroti spēkā esošie likumi un noteikumi, kas piemērojami Aizdevumu izsniedzēja darbībai, vai netiek saņemtas un ievērotas visas tā darbībai nepieciešamās pilnvaras un atļaujas, vai ja valsts pārbaudes rezultātā tiek konstatēti nelabvēlīgi rezultāti, var tikt piemēroti būtiski naudas sodi vai bargākas sankcijas, tostarp Aizdevumu izsniedzējam var tikt liegts turpināt būtisku savas darbības daļu, licences var tikt apturētas vai atsauktas, vai arī amatpersonām var tikt piemēroti kriminālsodi.

Emitenta un cits starpnieka risks

Galvenie ar Emitentu saistītie riska faktori ir operacionālie riski, kas saistīti ar atkarību no trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem, atkarību no informācijas tehnoloģiju sistēmām, kiberdrošības riskiem un drošības pārkāpumiem, kā arī juridiskie riski, kas jo īpaši jāņem vērā saistībā ar katra Emitenta uzņēmējdarbību, kas sīkāk aprakstīta katrā konkrētajā Pamatprospektā.

Operacionālais risks

TWINO saskaras ar un pārvalda operacionālo risku, kas apkopo nenoteiktību, ko rada ikdienas uzņēmējdarbības aktivitātes. Šo risku var izraisīt iekšējo procedūru, cilvēku un sistēmu kļūmes. Operacionālais risks tiek pārvaldīts, izmantojot labi izstrādātus iekšējos procesus un procedūras, kas nodrošina atbilstošu un laicīgu riska pārvaldību, tostarp riska identificēšanu, mērīšanu un novērtēšanu, riska uzraudzību un kontroli, riska ziņošanu, kā arī darbības riska mazināšanai, novēršanai vai pieņemšanai. Galvenie riska faktori ir atkarība no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem un informācijas tehnoloģiju sistēmām, kā arī juridiskie riski, kas būtu īpaši jāņem vērā.

Riska pārvaldīšana

Riska pārvaldība ir TWINO vispārējo vadības procesu neatņemama sastāvdaļa. Riska pārvaldības galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu vispārēju riska mazināšanu. TWINO Riska pārvaldības stratēģija aptver visas TWINO uzņēmējdarbības aktivitātes. Lai iegūtu sīkāku informāciju par finanšu instrumentiem un riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem, kā arī par to, kā TWINO pārvalda riskus, lūdzu, apskatiet attīecīgā aizdevumu izsniedzēja Pamatprospektu.

TWINO ir licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība

This means that we must be compliant with very stringent regulatory requirements and are monitored by the local regulator, the FCMC of Latvia.

Spēcīga un pieredzējusi komanda, kas veic riska pārvaldību Jūsu vietā

TWINO darbojas kreditēšanas nozarē vairāk nekā 10 gadus un ir izstrādājis ļoti efektīvus riska pārvaldības un kredītriska vērtēšanas algoritmus, kas apvienojumā ar mūsu komandas izcilajām zināšanām ļauj mums pieņemt vislabākos lēmumus attiecībā uz biznesa partneriem, aizdevumu tirgiem un klientiem.

Automatizētu ieguldījumu rīki

Diversifikācija ir viena no galvenajām metodēm, kā samazināt risku, sadalot ieguldījumus dažādos finanšu instrumentos. Un kas ir labāks veids, kā to darīt, nekā ļaujot mūsu Auto-Invest rīkam sadalīt jūsu līdzekļus dažādos ieguldījumos.

Piemērotības un atbilstības novērtējums

Jums jāaizpilda novērtējuma anketa, lai mēs varētu noteikt, kuri no mūsu piedāvātajiem produktiem atbilst Jūsu profesionālajai un ieguldījumu pieredzei, izmantojot dažādus finanšu instrumentus, Jūsu finansiālajam stāvoklim, kā arī ieguldījumu stratēģijai un riska apetītei.

Brīdinājumi un ierobežojumi

Ja daži pakalpojumi un produkti neatbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem vai risks ir par augstu, mēs laiku pa laikam rādīsim Jums brīdinājuma ziņojumus un/vai Jums nebūs piekļuves dažiem produktiem, kas atzīti par neatbilstošiem vai piemērotiem Jums.